Use Single SignOn (SSO) to login with your home institute's login service and credentials.
Apr 26 – 27, 2022
Blåsenhus
Europe/Stockholm timezone

Call for Abstracts

  • Opening day
  • Submission deadline
    No deadline

Instruktioner till bidragsgivare (kan också laddas ned från konferensens förstasida)

Bidrag kan anmälas till ett av två spår: Konferensens tema Lärmiljöer eller det allmänna spåret. Temat Lärmiljöer beskrivs utförligare i dokument som nås från konferensens förstasida, medan det allmänna spåret är öppet för fria val av ämnen och inriktningar. Slutgiltig placering av bidraget görs av konferensledningen.

Bidragen kan vara baserade på empiriska undersökningar (planerade, pågående eller avslutade) och/eller utgå från teoretiska resonemang. Det pedagogiska programmet kan användas som stöd och inspirationskälla: http://regler.uu.se/digitalAssets/14/c_14251-l_3-k_pedagogisk-program-beslutat-2018-
04-24.pdf

I syfte att få tillfälle till kunskaps- och erfarenhetsutbyte uppmanar vi alla bidragsgivare, oavsett presentationsform, att eftersträva en hög grad av dialog mellan presentatörer och deltagare. Därför anges nedan, under respektive presentationsform, ungefärlig tidfördelning mellan presentation/introduktion
och diskussion.

Muntlig presentation (20 minuter)
För presentation av paper avsätts 20 minuter varav minst 5 minuter för frågor och diskussion.

Poster
Postern används för att visuellt presentera ett utvecklingsprojekt eller en fråga som du vill initiera och diskutera. Utställningsskärmar (höjd 140 cm x bredd 100 cm) finns disponibla från kl. 12.00 på konferensdagen och postern sätts upp innan konferensen startar kl. 13.00. I anslutning till mottagningen sist på tisdagen den 26/4 ska postern vara bemannad så att du kan möta konferensdeltagarna. Förbered gärna en kort, 1-2 minuters, presentation att hålla på plats.

Rundabordssamtal (60 minuter)
Rundabordssamtalets syfte är att diskutera och kanske problematisera en aktuell högskolepedagogisk fråga. Det kan också användas för att bilda nätverk och hitta nya kollegor över ämnesgränser för diskussion och samverkan. Samtalet inleds med en kort introduktion som för in deltagarna i problemställningen och som lockar till diskussion. För rundabordssamtal avsätts 60 minuter varav ca 15 minuter för introduktion.

Verkstad (60 minuter)
Verkstaden syftar till att ta upp en fråga eller ett ämne som du vill utveckla i samverkan med verkstadsdeltagarna. Här kan du, t.ex. genom inspirerande pedagogiska övningar, guida deltagarna så att ni tillsammans utvecklar något som kan vara till nytta i undervisnings- och/eller examinationssammanhang. För verkstad avsätts 60 minuter varav ca 10 minuter för introduktion och 10 minuter för uppsamling av erfarenheter.

Bedömning av insända bidrag

Alla insända abstracts bedöms av excellenta lärare utifrån nedanstående kriterier med hänsyn tagen till bidragets karaktär. För en utförligare beskrivning av bedömningskriterierna, se dokumentet ”Bedömningsunderlag för abstracts till den universitetspedagogiska utvecklingskonferensen 2022” som finns på konferensens förstasida.

Syfte samt fråge-/problemställning
Metod/tillvägagångssätt
Resultat/utfall/erfarenheter
Diskussion/reflektion
Forskningsförankring

Allmän information, salar och teknik

Samtliga salar har tillgång till dator och projektor. Om du har för avsikt att använda Power Point ber vi dig att ta med din presentation på en minnessticka. För säkerhets skull rekommenderas du att även spara en kopia av presentationen som PDF. Samtliga sessioner kommer att bemannas med en moderator för passet och du rekommenderas att gå till din presentationssal i god tid för att lägga in presentationen i salens dator.

Konferensrapport

Ett antal bidrag kan komma att erbjudas publicering i en digital konferensrapport. Urvalet görs bl.a. på grundval av de excellenta lärarnas bedömning av abstracten. Ingen ensamrätt av materialet kommer att krävas varför publicering är möjlig även i annat forum.

The call for abstracts is open
You can submit an abstract for reviewing.